Vés al contingut

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

Gastronoms Chef SL (d’ara endavant l’Entitat) està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades instrumentada a través del Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i Protecció de Dades de caràcter personal en compliment del que es disposa en l’esmentada normativa.

Dades del Responsable del Tractament i de contacte del Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):

Identitat: Gastrònoms Chefs SL

CIF: B-55184857

Direcció / C. P: C/Plà de l’Estany 11, 17486 Castelló d’Empúries

Telèfon: 972 15 63 19

E-mail: botiga@montserratcatering.com 

Dades de contacte del RPD / DPD Gastrònoms Chefs SL

Canal de Protecció de Dades: https://labotigamontserrat.com/

 

Finalitats del tractament

L’Entitat tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:
Gestionar la seva atenció, visita i reunió en les nostres instal·lacions, així com la gestió i realització dels serveis / productes contractats.
Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
Comunicacions informatives i comercials: tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre activitats, articles d’interès i informació general relacionats amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats.
Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Curriculum vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.
Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades per als fins anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la política que li estem detallant. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets (veure apartat específic).

Criteris de conservació de les dades

  • Gestió de serveis / productes contractats amb l’Entitat: les dades de caràcter personal aportats en els contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com els de la resta de persones la intervenció de les quals sigui necessària, seran conservats durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. En finalitzar la prestació del servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal seran conservats en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats amb l’Entitat i/o en compliment d’altres marcs normatius que li siguin aplicable a l’Entitat o d’una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d’aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que resultin necessàries per a garantir la confidencialitat i integritat d’aquests.
 
  • Gestió Curriculum vitae: l’Entitat, com a norma, conserva el seu Curriculum vitae pel termini màxim d’un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 
  • Altres: la resta de les dades i informació aportada per l’usuari per qualsevol mitjà, seran conservats durant el temps que sigui necessari per a complir la finalitat per a laque van ser recaptats.
 

Legitimació

La base legal que habilita a l’Entitat per a poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels següents títols:
El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.
El consentiment prestat pels candidats a un lloc de treball amb finalitats de selecció i reclutament.
El marc de prestació i/o contractació de serveis / productes amb l’Entitat.
L’interès legítim per a remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’Entitat i els serveis / productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

Destinataris

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents:
Dades d’identificació.
Adreces postals o electròniques.
Dades facilitades i/o consentits pels propis interessats relacionats i necessaris per a la gestió i realització del servei / producte sol·licitat.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneix, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Aquests drets podran ser exercitats en el nostre Canal de Protecció de Dades, veure apartat específic.

Canal de Protecció de Dades

L’Entitat ha implementat un Canal de Comunicacions i Denúncies on s’incorporen els aspectes rellevants i necessaris en matèria de protecció de dades, considerant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes, incorporant els requisits que contempla l’article 24 de la LOPDGDD per a aquesta mena de canals.
El Canal de Protecció de Dades s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per expert extern independent, per a aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors.
A través del Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o la present política de l’Entitat.
Les dades d’accés al Canal de Protecció de Dades es detallen a l’inici de la present política.

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a l’Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD/*DPD) en la direcció del mateix indicada a l’inici de la present política.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies